Prof. Dr. Fabio Alves
Professor of Translation Studies
Dean of International Affairs

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
Brazil
Website

 

Prof. Dr. Stefan Evert
Korpuslinguistik

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Website

 

PD Dr. Stefan Baumann
Institut für Linguistik - Phonetik

Universität zu Köln
Website


Prof. Dr. Martine Grice
Institut für Linguistik - Phonetik

Universität zu Köln
Website